• <dd id="imass"><optgroup id="imass"></optgroup></dd>
 • <nav id="imass"><nav id="imass"></nav></nav>
 • <dd id="imass"></dd>

  C?m Nh?n Cu?c S?ng

  ?i?u quan tr?ng h?n t?t c? vì t?i là m?t ng??i m?.

  Anna Margaret ?i?u hành Le Souk Le Souk, m?t c?a hàng tr?c tuy?n,
  làm vi?c v?i các n? thi?t k? theo xu h??ng b?n v?ng, l?y con ng??i làm tr?ng tam.

  L?i s?ng c?a t?i ph?i phù h?p v?i vi?c làm m?.

  T?i ngh? r?ng vi?c nu?i n?ng nh?ng ??a tr? là ?i?u r?t quan tr?ng b?i chúng chính là t??ng lai c?a chúng ta - ?ó là nh?ng th? h? ti?p theo s? ??a ra quy?t ??nh trong th? gi?i c?a chúng ta. Và th?t vui vì t?i th?c s? r?t yêu thích cu?c s?ng gia ?ình v?i nhi?u cá tính riêng chung s?ng trong cùng m?t nhà.
  Vì v?y, chúng t?i chuy?n ??n ?ay khi hai ??a con còn bé vì t?i mu?n s?ng trong m?i tr??ng thiên nhiên, n?i có c?ng ??ng t? do, ti?n b? theo nhi?u cách. Chúng t?i lu?n c? g?ng dành nhi?u th?i gian vui ch?i ngoài tr?i thay vì ng?i tr??c tivi. Khám phá nhi?u ?i?u thú v? v? núi, r?ng, cánh ??ng và sa m?c. T?i thích ?i lang thang kh?p n?i và th??ng ngo?n c?nh ??p thiên nhiên.

  Nh?ng ??a con c?a t?i và t?i ??u ?n chay. T?i ngh? r?ng ?i?u ?ó v?a giúp chúng t?i kh?e m?nh h?n và v?a t?t cho m?i tr??ng.

  T?i kh?ng quá t?n sùng vi?c ?n chay vì n?u các con t?i mu?n th? th?t, thì t?i v?n ??ng y. Nh?ng chúng ?? ch?n kh?ng ?n th?t cho ??n bay gi?. T?i ch? ngh? r?ng ?n chay t?t h?n cho m?i tr??ng, nên ?ó là ly do chính mà t?i l?a ch?n ?n chay.
  Chúng t?i c? g?ng vun tr?ng khu v??n vào m?i mùa hè. B?ng c?i xanh, atis?, bí xanh, và t?t c? m?i th?. T?i thích ?? l? tr? thu ho?ch rau c? và có l? ?i?u ?ó s? khuy?n khích chúng mu?n th? ?n rau. T?t nhiên c?ng gi?ng nh? bao ??a tr? khác, kh?ng ph?i lúc nào chúng c?ng thích rau.
  B?n lu?n có th? tìm th?y nhi?u th?c ph?m t??i m?i trong ch?. Khi ???c tr?i nghi?m, b?n s? m?t th?y tai nghe nhi?u th?. T?i thích ???c ?i ?ay ?ó và ng?m nhìn xung quanh. Th?t tuy?t v?i khi bi?t r?ng nh?ng s?n ph?m ???c bán ??n t? m?t n?i nào ?ó g?n mình và th?t vui khi ???c cùng nh?ng ng??i dan ??a ph??ng làm ra nh?ng s?n ph?m ?ó.
  Và t?t nhiên, nh?ng s?n ph?m ?ó th??ng s? ngon h?n khi chúng còn t??i. Mùa này, t?t c? các lo?i rau ??a vào ch? c?a n?ng dan th?c s? ??m b?o v? ch?t l??ng. B?n lu?n có th? tìm th?y nh?ng s?n ph?m theo mùa.

  T?i lu?n gi? cho t? ?m c?a mình th?t ng?n n?p và ??c bi?t, nh?ng nó c?ng ph?i than thi?n v?i tr? em và có ch?c n?ng phù h?p.

  Ch?ng c?a t?i và t?i ??u r?t thích ?i du l?ch và chúng t?i có ng??i than ? chau á n?i mà chúng t?i ghé th?m. Chúng t?i v?a tr? v? t? m?t chuy?n ?i sau khi ?? ? ?ó trong su?t m?t tháng mùa hè. Và sau m?i chuy?n du l?ch, chúng t?i mang m?i th? v? nhà, nên t?t c? nh?ng t?m th?m và hàng d?t may h?u nh? ??u là nh?ng th? mà chúng t?i mang v? khi ?i du l?ch.
  R?t nhi?u ?? ??c ??u ???c mua ? ch? tr?i ho?c là nh?ng th? t?ng là c?a ?ng bà t?i. T?t c? ??u mang giá tr? tình c?m l?n lao.

  Chúng t?i mu?n kh?ng gian s?ng có thêm m?t chút gì gi?ng nh? ngoài tr?i ?? có th? c?m nh?n thiên nhiên m?t cách r? ràng. ?ó là ly do t?i sao chúng t?i có r?t nhi?u cay ? ?ay. Cay c?i là m?t ngu?n cung c?p oxy d?i dào. Chúng r?t gi?i trong vi?c làm s?ch kh?ng khí, vì v?y t?i mu?n có nhi?u cay xanh trong nhà. ??i khi c?m th?y sáng quá thì chúng t?i s? lo?i b? m?t s? th? và thay ??i m?t vài th? xung quanh. M?i th? ??u có ch?c n?ng riêng và kh?ng có gì là quá quy giá. N?u ch?ng may cái nào ?ó b? h? hay ?? v?, thì m?i th? còn l?i v?n s? ?n. Chúng mang nh?ng giá tr? b?n than v?n có nhi?u h?n là giá tr? v? m?t ti?n b?c. Vì v?y, t?i ngh? r?ng th?t h?p ly khi tìm ? nh?ng n?i khác nhau ?? mua ??. Nh?ng n?i kh?ng t?n nhi?u ti?n; có th? là ch? tr?i ho?c n?i bán h? giá.

  By continuing to use this website you are explicitly agreeing to allow us to store cookies in your browser for a better experience.
  The EU Data Protection Directive states we're bound to offer you an explanation as to why we use cookies on our website.

  Click here to find out what cookies we use and why.
  Accept
  国内偷怕国内精品视频,国内偷视频,国内偷自拍99在线